संस्कृत कृत् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

निन्द् - णिदिँ कुत्सायाम् भ्वादिः + अनीयर् (स्त्री) = निन्दनीया
निन्द् - णिदिँ कुत्सायाम् भ्वादिः + ण्वुल् (पुं) = निन्दितवती
निन्द् - णिदिँ कुत्सायाम् भ्वादिः + ण्वुल् (पुं) = निन्दितः
निन्द् - णिदिँ कुत्सायाम् भ्वादिः + ण्वुल् (स्त्री) = निन्दत् / निन्दद्
निन्द् - णिदिँ कुत्सायाम् भ्वादिः + तृच् (पुं) = निन्दिता