संस्कृत कृत् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

वख् - वखँ गत्यर्थः भ्वादिः + शतृँ (स्त्री) = वखन्ती
वख् - वखँ गत्यर्थः भ्वादिः + क्त (नपुं) = वखिता
वख् - वखँ गत्यर्थः भ्वादिः + ल्युट् = वखनीयम्
वख् - वखँ गत्यर्थः भ्वादिः + क्तवतुँ (नपुं) = वाखिका
वख् - वखँ गत्यर्थः भ्वादिः + क्त्वा = वखित्री