कृदन्तरूपाणि - सम् + अर्द् - अर्दँ गतौ याचने च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
समर्दनम्
अनीयर्
समर्दनीयः - समर्दनीया
ण्वुल्
समर्दकः - समर्दिका
तुमुँन्
समर्दितुम्
तव्य
समर्दितव्यः - समर्दितव्या
तृच्
समर्दिता - समर्दित्री
ल्यप्
समर्द्य
क्तवतुँ
समर्णवान् / समर्ण्णवान् - समर्णवती / समर्ण्णवती
क्त
समर्णः / समर्ण्णः - समर्णा / समर्ण्णा
शतृँ
समर्दन् - समर्दन्ती


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः