संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


तालुनीम् - ईकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
जिगत्या - सम्बोधन एकवचनम्
वेपनीय - सकारान्त पुंलिङ्ग
विच्छयमानाम् - प्रथमा द्विवचनम्
बण्टनीयाभ्याम् - अकारान्त नपुंसकलिङ्गम्