संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


पंशयमानाभ्यः - ऐकारान्त नपुंसकलिङ्ग
लोष्टितव्याः - आकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
चतितवतः - तकारान्त पुंलिङ्गम्
उज्झन्ति - द्वितीया बहुवचनम्
ओखितवती - तकारान्त नपुंसकलिङ्गम्