संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


रोठितेभ्यः - चतुर्थी बहुवचनम्
लोटयित्र्योः - प्रथमा द्विवचनम्
जम्भितृभ्यः - ऋकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
गृञ्जकानाम् - षष्ठी बहुवचनम्
आनुलोमिकाः - चतुर्थी एकवचनम्