संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अध्यायके - सप्तमी एकवचनम्
अध्यायकस्य - सप्तमी एकवचनम्
अध्यायकयोः - सप्तमी बहुवचनम्
अध्यायकाः - प्रथमा बहुवचनम्
अध्यायकाः - षष्ठी बहुवचनम्