संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अन्तस्थीय - सम्बोधन एकवचनम्
अन्तस्थीयाय - चतुर्थी एकवचनम्
अन्तस्थीययोः - सप्तमी द्विवचनम्
अन्तस्थीयाभ्याम् - चतुर्थी द्विवचनम्
अन्तस्थीयेन - पञ्चमी बहुवचनम्