नामपदानि - सूचिः


 
जनिमन्  जीविन्  तण्डुलिन्  तुन्दिन्  तृप्रिन्  त्यागिन्  तरस्विन्  दुःखिन्  दण्डिन्  दर्शिन्  दंष्ट्रिन्  देहिन्  दामन्  धर्मन्  ध्रुवकिन्  धुवकिन्  ध्वंसिन्  धामन्  न्यग्रोधिन्  नामन्  निकथितिन्  निगदितिन्  निपठितिन्  निराकृतिन्  निषादितिन्  पक्ष्मन्  पुकिन्  पञ्चमिन्  पुटिन्  पताकिन्  प्रेक्षिन्  प्रणयिन्  प्रणायिन्  पूर्तिन्  प्रतिवेशिन्  प्रतीपिन्  प्रदर्शिन्  प्रमाथिन्  प्रवासिन्  पूर्विन्  पराक्रमिन्  प्राणिन्  परिकथितिन्  परिकलितिन्  परिगदितिन्  परिणाहिन्  परिरक्षितिन्  परिवादितिन्  परिवापिन्  पाण्डुकम्बलिन्  पिचण्डिन्  फलकिन्  फलिन्  बुकिन्  बन्धुकिन्  बलाकिन्  बलिन्  बहुभाषिन्  भस्मन्  भागिन्  भाविन्  भिक्षार्थिन्  भीमकर्मन्  मेखलिन्  मत्सरिन्  मनोहारिन्  मर्मन्  महात्मन्  महिन्  मायाविन्  मायिन्  मालिन्  मोदिन्  युद्धिन्  यवाषिन्  यविन्  यात्रिन्  योगिन्  योधिन्  रथिन्  रूपिन्  रोगिन्  रोमन्  लोमन्  वडविन्  वेमन्  व्याकुलितिन्  व्यायामिन्  वर्णिन्  वर्त्मन्  वर्तिन्  वर्मन्  वर्मिन्  वर्षिन्  वैरिन्  व्रीहिन्  वेश्मन्  वाग्मिन्  वातकिन्  वासिन्  विजयिन्  विवेकिन्  विहारिन्  वीणिन्  श्रुतिन्  शर्मन्  श्रेष्ठिन्  श्राद्धिन्  शरीरिन्  शशिन्  शाखिन्  शायिन्  शार्ङिन्  शालिन्  शिखिन्  शिल्पिन्  शीलिन्  संकटिन्  संकलितिन्  सुखिन्  संज्ञिन्  सद्मन्  संन्यासिन्  संयमिन्  संरक्षितिन्  सर्वनामन्  सुलिन्  सहपाठिन्  सहस्रिन्  सांकूटिन्  साक्षातिन्  साक्षिन्  सान्द्राविन्  सामन्  साम्मार्जिन्  सोढिन्  हलकिन्  हलिन्  हस्तिन्  हिरण्यिन्