संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


कोटिम् - द्वितीया एकवचनम्
कोटिम् - सम्बोधन द्विवचनम्
कोटिम् - प्रथमा एकवचनम्
कोटिः - सम्बोधन बहुवचनम्
कोट्याः - षष्ठी एकवचनम्