संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


नवत्रिंशतः - पञ्चमी एकवचनम्
नवत्रिंशता - पञ्चमी द्विवचनम्
नवत्रिंशति - सप्तमी एकवचनम्
नवत्रिंशते - चतुर्थी एकवचनम्
नवत्रिंशतः - षष्ठी एकवचनम्