भवत् - (पुं) शब्दस्य तुलना


 
प्रथमा  एकवचनम्
भवान्
भवन्
भवत् / भवद्
धीमान्
पठन्
ददत् / ददद्
त्रिंशत् / त्रिंशद्
सरित् / सरिद्
धीमत् / धीमद्
प्रथमा  द्विवचनम्
भवन्तौ
भवन्तौ
भवती
धीमन्तौ
पठन्तौ
ददतौ
सरितौ
धीमती
प्रथमा  बहुवचनम्
भवन्तः
भवन्तः
भवन्ति
धीमन्तः
पठन्तः
ददतः
सरितः
धीमन्ति
सम्बोधन  एकवचनम्
भवन्
भवन्
भवत् / भवद्
धीमन्
पठन्
ददत् / ददद्
सरित् / सरिद्
धीमत् / धीमद्
सम्बोधन  द्विवचनम्
भवन्तौ
भवन्तौ
भवती
धीमन्तौ
पठन्तौ
ददतौ
सरितौ
धीमती
सम्बोधन  बहुवचनम्
भवन्तः
भवन्तः
भवन्ति
धीमन्तः
पठन्तः
ददतः
सरितः
धीमन्ति
द्वितीया  एकवचनम्
भवन्तम्
भवन्तम्
भवत् / भवद्
धीमन्तम्
पठन्तम्
ददतम्
त्रिंशतम्
सरितम्
धीमत् / धीमद्
द्वितीया  द्विवचनम्
भवन्तौ
भवन्तौ
भवती
धीमन्तौ
पठन्तौ
ददतौ
सरितौ
धीमती
द्वितीया  बहुवचनम्
भवतः
भवतः
भवन्ति
धीमतः
पठतः
ददतः
सरितः
धीमन्ति
तृतीया  एकवचनम्
भवता
भवता
भवता
धीमता
पठता
ददता
त्रिंशता
सरिता
धीमता
तृतीया  द्विवचनम्
भवद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
धीमद्भ्याम्
पठद्भ्याम्
ददद्भ्याम्
सरिद्भ्याम्
धीमद्भ्याम्
तृतीया  बहुवचनम्
भवद्भिः
भवद्भिः
भवद्भिः
धीमद्भिः
पठद्भिः
ददद्भिः
सरिद्भिः
धीमद्भिः
चतुर्थी  एकवचनम्
भवते
भवते
भवते
धीमते
पठते
ददते
त्रिंशते
सरिते
धीमते
चतुर्थी  द्विवचनम्
भवद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
धीमद्भ्याम्
पठद्भ्याम्
ददद्भ्याम्
सरिद्भ्याम्
धीमद्भ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम्
भवद्भ्यः
भवद्भ्यः
भवद्भ्यः
धीमद्भ्यः
पठद्भ्यः
ददद्भ्यः
सरिद्भ्यः
धीमद्भ्यः
पञ्चमी  एकवचनम्
भवतः
भवतः
भवतः
धीमतः
पठतः
ददतः
त्रिंशतः
सरितः
धीमतः
पञ्चमी  द्विवचनम्
भवद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
धीमद्भ्याम्
पठद्भ्याम्
ददद्भ्याम्
सरिद्भ्याम्
धीमद्भ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम्
भवद्भ्यः
भवद्भ्यः
भवद्भ्यः
धीमद्भ्यः
पठद्भ्यः
ददद्भ्यः
सरिद्भ्यः
धीमद्भ्यः
षष्ठी  एकवचनम्
भवतः
भवतः
भवतः
धीमतः
पठतः
ददतः
त्रिंशतः
सरितः
धीमतः
षष्ठी  द्विवचनम्
भवतोः
भवतोः
भवतोः
धीमतोः
पठतोः
ददतोः
सरितोः
धीमतोः
षष्ठी  बहुवचनम्
भवताम्
भवताम्
भवताम्
धीमताम्
पठताम्
ददताम्
सरिताम्
धीमताम्
सप्तमी  एकवचनम्
भवति
भवति
भवति
धीमति
पठति
ददति
त्रिंशति
सरिति
धीमति
सप्तमी  द्विवचनम्
भवतोः
भवतोः
भवतोः
धीमतोः
पठतोः
ददतोः
सरितोः
धीमतोः
सप्तमी  बहुवचनम्
भवत्सु
भवत्सु
भवत्सु
धीमत्सु
पठत्सु
ददत्सु
सरित्सु
धीमत्सु
प्रथमा  एकवचनम्
भवान्
भवत् / भवद्
धीमान्
ददत् / ददद्
त्रिंशत् / त्रिंशद्
सरित् / सरिद्
धीमत् / धीमद्
प्रथमा  द्विवचनम्
भवन्तौ
भवन्तौ
धीमन्तौ
पठन्तौ
प्रथमा  बहुवचनम्
भवन्तः
भवन्तः
भवन्ति
धीमन्तः
पठन्तः
धीमन्ति
सम्बोधन  एकवचनम्
भवत् / भवद्
ददत् / ददद्
सरित् / सरिद्
धीमत् / धीमद्
सम्बोधन  द्विवचनम्
भवन्तौ
भवन्तौ
धीमन्तौ
पठन्तौ
सम्बोधन  बहुवचनम्
भवन्तः
भवन्तः
भवन्ति
धीमन्तः
पठन्तः
धीमन्ति
द्वितीया  एकवचनम्
भवन्तम्
भवन्तम्
भवत् / भवद्
धीमन्तम्
पठन्तम्
ददतम्
त्रिंशतम्
धीमत् / धीमद्
द्वितीया  द्विवचनम्
भवन्तौ
भवन्तौ
धीमन्तौ
पठन्तौ
द्वितीया  बहुवचनम्
भवन्ति
धीमन्ति
तृतीया  एकवचनम्
त्रिंशता
तृतीया  द्विवचनम्
भवद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
धीमद्भ्याम्
पठद्भ्याम्
ददद्भ्याम्
सरिद्भ्याम्
धीमद्भ्याम्
तृतीया  बहुवचनम्
भवद्भिः
भवद्भिः
भवद्भिः
धीमद्भिः
पठद्भिः
ददद्भिः
सरिद्भिः
धीमद्भिः
चतुर्थी  एकवचनम्
त्रिंशते
चतुर्थी  द्विवचनम्
भवद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
धीमद्भ्याम्
पठद्भ्याम्
ददद्भ्याम्
सरिद्भ्याम्
धीमद्भ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम्
भवद्भ्यः
भवद्भ्यः
भवद्भ्यः
धीमद्भ्यः
पठद्भ्यः
ददद्भ्यः
सरिद्भ्यः
धीमद्भ्यः
पञ्चमी  एकवचनम्
त्रिंशतः
पञ्चमी  द्विवचनम्
भवद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
धीमद्भ्याम्
पठद्भ्याम्
ददद्भ्याम्
सरिद्भ्याम्
धीमद्भ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम्
भवद्भ्यः
भवद्भ्यः
भवद्भ्यः
धीमद्भ्यः
पठद्भ्यः
ददद्भ्यः
सरिद्भ्यः
धीमद्भ्यः
षष्ठी  एकवचनम्
त्रिंशतः
षष्ठी  द्विवचनम्
भवतोः
भवतोः
धीमतोः
पठतोः
ददतोः
षष्ठी  बहुवचनम्
भवताम्
भवताम्
भवताम्
धीमताम्
पठताम्
ददताम्
धीमताम्
सप्तमी  एकवचनम्
त्रिंशति
सप्तमी  द्विवचनम्
भवतोः
भवतोः
धीमतोः
पठतोः
ददतोः
सप्तमी  बहुवचनम्
भवत्सु
भवत्सु
भवत्सु
धीमत्सु
पठत्सु
ददत्सु
धीमत्सु