संस्कृत सर्वनामानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


असौ - षष्ठी बहुवचनम्
असौ - प्रथमा द्विवचनम्
अमू - प्रथमा द्विवचनम्
अमूभ्याम् - पञ्चमी द्विवचनम्
अमुम् - द्वितीया एकवचनम्