संस्कृत सर्वनामानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


इतरस्मिन् - सप्तमी एकवचनम्
इतरैः - सप्तमी बहुवचनम्
इतरेभ्यः - त्रिषु लिङ्गेषु समानम्
इतरेभ्यः - षष्ठी एकवचनम्
इतरयोः - नपुंसकलिङ्गम्