संस्कृत सर्वनामानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


इमौ - प्रथमा द्विवचनम्
आभ्याम् - प्रथमा बहुवचनम्
एनेन - पुंलिङ्गम्
एनेन - स्त्रीलिङ्गम्
एषाम् - नपुंसकलिङ्गम्