संस्कृत सर्वनामानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


सा - द्वितीया बहुवचनम्
ताभिः - तृतीया बहुवचनम्
तासु - सप्तमी बहुवचनम्
ताः - प्रथमा बहुवचनम्
ताभ्यः - चतुर्थी बहुवचनम्