संस्कृत सर्वनामानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


भवद्भ्यः - षष्ठी बहुवचनम्
भवति - पुंलिङ्गम्
भवद्भ्यः - षष्ठी एकवचनम्
भवद्भ्यः - पुंलिङ्गम्
भवतः - पुंलिङ्गम्