संस्कृत तद्धित् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

कल्पसूत्र + अण् (नपुं) = कल्पसूत्रताः
इतर + थाल् = ऐतरिकः
इन्द्रशर्मन् + इञ् (पुं) = ऐन्द्रशर्मिः
बलाका + इञ् (पुं) = बालाकिः
प्रियरूप + तल् = प्रियरूपता