संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

छषेध्वम् - छष् - भ्वादिः - छ॑षँ॒॑ हिंसायाम् - कर्तरि विधिलिङ् आत्मने
अकचेताम् - कच् - भ्वादिः - क॑चँ॒ बन्धने - कर्तरि आशीर्लिङ् आत्मने
कुथ्यन्ति - कुथ् - दिवादिः - कु॑थँ॑ पूतीभावे - कर्तरि विधिलिङ् परस्मै
भ्रेषिषीयास्थाम् - भ्रेष् - भ्वादिः - भ्रे॑षृँ॒॑ गतौ - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
पुंसयेवहि - पुंस् - चुरादिः - पुं॑सँ॑ अभिवर्धणे - कर्तरि विधिलिङ् आत्मने