संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

पुन्थाम - पुन्थ् - भ्वादिः - पु॑थिँ॑ हिंसासङ्क्लेशनयो... - प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
अचूर्णयिष्यध्वम् - चूर्ण् - चुरादिः - चू॑र्णँ॑ प्रेरणे - कर्तरि लृङ् आत्मने
क्षेवितासि - क्षेव् - भ्वादिः - क्षे॑वुँ॑ निरसने - कर्तरि लुट् परस्मै
स्नास्यथ - स्ना - अदादिः - ष्णा॒ शौचे मित् अनुपसर... - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
क्षेणिषीवहि - क्षिण् - तनादिः - क्षि॑णुँ॒॑ हिंसायाम् च - कर्तरि लृट् आत्मने