संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

मञ्चितास्मि - मञ्च् - मचिँ धारणोच्छ्रायपूजन... भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लुट् लकारः परस्मै पदम् - कर्तरि लङ् परस्मै
मञ्चितास्वः - मञ्च् - मचिँ धारणोच्छ्रायपूजन... भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लुट् लकारः परस्मै पदम् - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
मञ्चितारः - मञ्च् - मचिँ धारणोच्छ्रायपूजन... भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लुट् लकारः परस्मै पदम् - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
मञ्चितास्थः - मञ्च् - मचिँ धारणोच्छ्रायपूजन... भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लुट् लकारः परस्मै पदम् - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
मञ्चितासि - मञ्च् - मचिँ धारणोच्छ्रायपूजन... भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लुट् लकारः परस्मै पदम् - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्