संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


मुङ्ख् - मुखिँ गत्यर्थः इत्यपि ... भ्वादिः - कर्मणि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्

मुङ्ख्येय
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
मुङ्ख्येयाथाम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
मुङ्ख्येमहि
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
मुङ्ख्येरन्
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
मुङ्ख्येयाताम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्