ओख् धातुरूपाणि - ओखृँ शोषणालमर्थ्योः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लिट् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखाञ्चकार / ओखाम्बभूव / ओखामास
ओखाञ्चक्रतुः / ओखाम्बभूवतुः / ओखामासतुः
ओखाञ्चक्रुः / ओखाम्बभूवुः / ओखामासुः
मध्यम
ओखाञ्चकर्थ / ओखाम्बभूविथ / ओखामासिथ
ओखाञ्चक्रथुः / ओखाम्बभूवथुः / ओखामासथुः
ओखाञ्चक्र / ओखाम्बभूव / ओखामास
उत्तम
ओखाञ्चकर / ओखाञ्चकार / ओखाम्बभूव / ओखामास
ओखाञ्चकृव / ओखाम्बभूविव / ओखामासिव
ओखाञ्चकृम / ओखाम्बभूविम / ओखामासिम