क्रन्द् + णिच्+सन् धातुरूपाणि - क्रदिँ वैक्लव्ये वैकल्य इत्येके - भ्वादिःसंयुक्तम्
 
 
 
कर्तरि प्रयोगः - परस्मै पदम्
 
 
कर्तरि प्रयोगः - आत्मने पदम्
 
 
कर्मणि प्रयोगः - आत्मने पदम्
 
 

सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः