मञ्च् धातुरूपाणि - मचिँ धारणोच्छ्रायपूजनेषु - भ्वादिः - लृङ् लकारः


 
 

कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अमञ्चिष्यत
अमञ्चिष्येताम्
अमञ्चिष्यन्त
मध्यम
अमञ्चिष्यथाः
अमञ्चिष्येथाम्
अमञ्चिष्यध्वम्
उत्तम
अमञ्चिष्ये
अमञ्चिष्यावहि
अमञ्चिष्यामहि
 

कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अमञ्चिष्यत
अमञ्चिष्येताम्
अमञ्चिष्यन्त
मध्यम
अमञ्चिष्यथाः
अमञ्चिष्येथाम्
अमञ्चिष्यध्वम्
उत्तम
अमञ्चिष्ये
अमञ्चिष्यावहि
अमञ्चिष्यामहि
 


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः