नि + ओख् + णिच् धातुरूपाणि - ओखृँ शोषणालमर्थ्योः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः


 
 

लट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लिट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लिट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखयति
न्योखयतः
न्योखयन्ति
मध्यम
न्योखयसि
न्योखयथः
न्योखयथ
उत्तम
न्योखयामि
न्योखयावः
न्योखयामः
 

लट् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखयते
न्योखयेते
न्योखयन्ते
मध्यम
न्योखयसे
न्योखयेथे
न्योखयध्वे
उत्तम
न्योखये
न्योखयावहे
न्योखयामहे
 

लिट् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखयाञ्चकार / न्योखयाम्बभूव / न्योखयामास
न्योखयाञ्चक्रतुः / न्योखयाम्बभूवतुः / न्योखयामासतुः
न्योखयाञ्चक्रुः / न्योखयाम्बभूवुः / न्योखयामासुः
मध्यम
न्योखयाञ्चकर्थ / न्योखयाम्बभूविथ / न्योखयामासिथ
न्योखयाञ्चक्रथुः / न्योखयाम्बभूवथुः / न्योखयामासथुः
न्योखयाञ्चक्र / न्योखयाम्बभूव / न्योखयामास
उत्तम
न्योखयाञ्चकर / न्योखयाञ्चकार / न्योखयाम्बभूव / न्योखयामास
न्योखयाञ्चकृव / न्योखयाम्बभूविव / न्योखयामासिव
न्योखयाञ्चकृम / न्योखयाम्बभूविम / न्योखयामासिम
 

लिट् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखयाञ्चक्रे / न्योखयाम्बभूव / न्योखयामास
न्योखयाञ्चक्राते / न्योखयाम्बभूवतुः / न्योखयामासतुः
न्योखयाञ्चक्रिरे / न्योखयाम्बभूवुः / न्योखयामासुः
मध्यम
न्योखयाञ्चकृषे / न्योखयाम्बभूविथ / न्योखयामासिथ
न्योखयाञ्चक्राथे / न्योखयाम्बभूवथुः / न्योखयामासथुः
न्योखयाञ्चकृढ्वे / न्योखयाम्बभूव / न्योखयामास
उत्तम
न्योखयाञ्चक्रे / न्योखयाम्बभूव / न्योखयामास
न्योखयाञ्चकृवहे / न्योखयाम्बभूविव / न्योखयामासिव
न्योखयाञ्चकृमहे / न्योखयाम्बभूविम / न्योखयामासिम
 

लुट् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखयिता
न्योखयितारौ
न्योखयितारः
मध्यम
न्योखयितासि
न्योखयितास्थः
न्योखयितास्थ
उत्तम
न्योखयितास्मि
न्योखयितास्वः
न्योखयितास्मः
 

लुट् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखयिता
न्योखयितारौ
न्योखयितारः
मध्यम
न्योखयितासे
न्योखयितासाथे
न्योखयिताध्वे
उत्तम
न्योखयिताहे
न्योखयितास्वहे
न्योखयितास्महे
 

लृट् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखयिष्यति
न्योखयिष्यतः
न्योखयिष्यन्ति
मध्यम
न्योखयिष्यसि
न्योखयिष्यथः
न्योखयिष्यथ
उत्तम
न्योखयिष्यामि
न्योखयिष्यावः
न्योखयिष्यामः
 

लृट् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखयिष्यते
न्योखयिष्येते
न्योखयिष्यन्ते
मध्यम
न्योखयिष्यसे
न्योखयिष्येथे
न्योखयिष्यध्वे
उत्तम
न्योखयिष्ये
न्योखयिष्यावहे
न्योखयिष्यामहे
 

लोट् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखयतात् / न्योखयताद् / न्योखयतु
न्योखयताम्
न्योखयन्तु
मध्यम
न्योखयतात् / न्योखयताद् / न्योखय
न्योखयतम्
न्योखयत
उत्तम
न्योखयानि
न्योखयाव
न्योखयाम
 

लोट् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखयताम्
न्योखयेताम्
न्योखयन्ताम्
मध्यम
न्योखयस्व
न्योखयेथाम्
न्योखयध्वम्
उत्तम
न्योखयै
न्योखयावहै
न्योखयामहै
 

लङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्यौखयत् / न्यौखयद्
न्यौखयताम्
न्यौखयन्
मध्यम
न्यौखयः
न्यौखयतम्
न्यौखयत
उत्तम
न्यौखयम्
न्यौखयाव
न्यौखयाम
 

लङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्यौखयत
न्यौखयेताम्
न्यौखयन्त
मध्यम
न्यौखयथाः
न्यौखयेथाम्
न्यौखयध्वम्
उत्तम
न्यौखये
न्यौखयावहि
न्यौखयामहि
 

विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखयेत् / न्योखयेद्
न्योखयेताम्
न्योखयेयुः
मध्यम
न्योखयेः
न्योखयेतम्
न्योखयेत
उत्तम
न्योखयेयम्
न्योखयेव
न्योखयेम
 

विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखयेत
न्योखयेयाताम्
न्योखयेरन्
मध्यम
न्योखयेथाः
न्योखयेयाथाम्
न्योखयेध्वम्
उत्तम
न्योखयेय
न्योखयेवहि
न्योखयेमहि
 

आशीर्लिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योख्यात् / न्योख्याद्
न्योख्यास्ताम्
न्योख्यासुः
मध्यम
न्योख्याः
न्योख्यास्तम्
न्योख्यास्त
उत्तम
न्योख्यासम्
न्योख्यास्व
न्योख्यास्म
 

आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखयिषीष्ट
न्योखयिषीयास्ताम्
न्योखयिषीरन्
मध्यम
न्योखयिषीष्ठाः
न्योखयिषीयास्थाम्
न्योखयिषीढ्वम् / न्योखयिषीध्वम्
उत्तम
न्योखयिषीय
न्योखयिषीवहि
न्योखयिषीमहि
 

लुङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्यौचिखत् / न्यौचिखद्
न्यौचिखताम्
न्यौचिखन्
मध्यम
न्यौचिखः
न्यौचिखतम्
न्यौचिखत
उत्तम
न्यौचिखम्
न्यौचिखाव
न्यौचिखाम
 

लुङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्यौचिखत
न्यौचिखेताम्
न्यौचिखन्त
मध्यम
न्यौचिखथाः
न्यौचिखेथाम्
न्यौचिखध्वम्
उत्तम
न्यौचिखे
न्यौचिखावहि
न्यौचिखामहि
 

लृङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्यौखयिष्यत् / न्यौखयिष्यद्
न्यौखयिष्यताम्
न्यौखयिष्यन्
मध्यम
न्यौखयिष्यः
न्यौखयिष्यतम्
न्यौखयिष्यत
उत्तम
न्यौखयिष्यम्
न्यौखयिष्याव
न्यौखयिष्याम
 

लृङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्यौखयिष्यत
न्यौखयिष्येताम्
न्यौखयिष्यन्त
मध्यम
न्यौखयिष्यथाः
न्यौखयिष्येथाम्
न्यौखयिष्यध्वम्
उत्तम
न्यौखयिष्ये
न्यौखयिष्यावहि
न्यौखयिष्यामहि