नि + ओख् + णिच् धातुरूपाणि - ओखृँ शोषणालमर्थ्योः - भ्वादिः - कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्


 
 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लिट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योख्यते
न्योख्येते
न्योख्यन्ते
मध्यम
न्योख्यसे
न्योख्येथे
न्योख्यध्वे
उत्तम
न्योख्ये
न्योख्यावहे
न्योख्यामहे
 

लिट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखयाञ्चक्रे / न्योखयाम्बभूवे / न्योखयामाहे
न्योखयाञ्चक्राते / न्योखयाम्बभूवाते / न्योखयामासाते
न्योखयाञ्चक्रिरे / न्योखयाम्बभूविरे / न्योखयामासिरे
मध्यम
न्योखयाञ्चकृषे / न्योखयाम्बभूविषे / न्योखयामासिषे
न्योखयाञ्चक्राथे / न्योखयाम्बभूवाथे / न्योखयामासाथे
न्योखयाञ्चकृढ्वे / न्योखयाम्बभूविध्वे / न्योखयाम्बभूविढ्वे / न्योखयामासिध्वे
उत्तम
न्योखयाञ्चक्रे / न्योखयाम्बभूवे / न्योखयामाहे
न्योखयाञ्चकृवहे / न्योखयाम्बभूविवहे / न्योखयामासिवहे
न्योखयाञ्चकृमहे / न्योखयाम्बभूविमहे / न्योखयामासिमहे
 

लुट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखिता / न्योखयिता
न्योखितारौ / न्योखयितारौ
न्योखितारः / न्योखयितारः
मध्यम
न्योखितासे / न्योखयितासे
न्योखितासाथे / न्योखयितासाथे
न्योखिताध्वे / न्योखयिताध्वे
उत्तम
न्योखिताहे / न्योखयिताहे
न्योखितास्वहे / न्योखयितास्वहे
न्योखितास्महे / न्योखयितास्महे
 

लृट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखिष्यते / न्योखयिष्यते
न्योखिष्येते / न्योखयिष्येते
न्योखिष्यन्ते / न्योखयिष्यन्ते
मध्यम
न्योखिष्यसे / न्योखयिष्यसे
न्योखिष्येथे / न्योखयिष्येथे
न्योखिष्यध्वे / न्योखयिष्यध्वे
उत्तम
न्योखिष्ये / न्योखयिष्ये
न्योखिष्यावहे / न्योखयिष्यावहे
न्योखिष्यामहे / न्योखयिष्यामहे
 

लोट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योख्यताम्
न्योख्येताम्
न्योख्यन्ताम्
मध्यम
न्योख्यस्व
न्योख्येथाम्
न्योख्यध्वम्
उत्तम
न्योख्यै
न्योख्यावहै
न्योख्यामहै
 

लङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्यौख्यत
न्यौख्येताम्
न्यौख्यन्त
मध्यम
न्यौख्यथाः
न्यौख्येथाम्
न्यौख्यध्वम्
उत्तम
न्यौख्ये
न्यौख्यावहि
न्यौख्यामहि
 

विधिलिङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योख्येत
न्योख्येयाताम्
न्योख्येरन्
मध्यम
न्योख्येथाः
न्योख्येयाथाम्
न्योख्येध्वम्
उत्तम
न्योख्येय
न्योख्येवहि
न्योख्येमहि
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखिषीष्ट / न्योखयिषीष्ट
न्योखिषीयास्ताम् / न्योखयिषीयास्ताम्
न्योखिषीरन् / न्योखयिषीरन्
मध्यम
न्योखिषीष्ठाः / न्योखयिषीष्ठाः
न्योखिषीयास्थाम् / न्योखयिषीयास्थाम्
न्योखिषीध्वम् / न्योखयिषीढ्वम् / न्योखयिषीध्वम्
उत्तम
न्योखिषीय / न्योखयिषीय
न्योखिषीवहि / न्योखयिषीवहि
न्योखिषीमहि / न्योखयिषीमहि
 

लुङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्यौखि
न्यौखिषाताम् / न्यौखयिषाताम्
न्यौखिषत / न्यौखयिषत
मध्यम
न्यौखिष्ठाः / न्यौखयिष्ठाः
न्यौखिषाथाम् / न्यौखयिषाथाम्
न्यौखिढ्वम् / न्यौखयिढ्वम् / न्यौखयिध्वम्
उत्तम
न्यौखिषि / न्यौखयिषि
न्यौखिष्वहि / न्यौखयिष्वहि
न्यौखिष्महि / न्यौखयिष्महि
 

लृङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्यौखिष्यत / न्यौखयिष्यत
न्यौखिष्येताम् / न्यौखयिष्येताम्
न्यौखिष्यन्त / न्यौखयिष्यन्त
मध्यम
न्यौखिष्यथाः / न्यौखयिष्यथाः
न्यौखिष्येथाम् / न्यौखयिष्येथाम्
न्यौखिष्यध्वम् / न्यौखयिष्यध्वम्
उत्तम
न्यौखिष्ये / न्यौखयिष्ये
न्यौखिष्यावहि / न्यौखयिष्यावहि
न्यौखिष्यामहि / न्यौखयिष्यामहि