वि + ओख् + णिच् धातुरूपाणि - ओखृँ शोषणालमर्थ्योः - भ्वादिः - कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्


 
 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लिट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्योख्यते
व्योख्येते
व्योख्यन्ते
मध्यम
व्योख्यसे
व्योख्येथे
व्योख्यध्वे
उत्तम
व्योख्ये
व्योख्यावहे
व्योख्यामहे
 

लिट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्योखयाञ्चक्रे / व्योखयाम्बभूवे / व्योखयामाहे
व्योखयाञ्चक्राते / व्योखयाम्बभूवाते / व्योखयामासाते
व्योखयाञ्चक्रिरे / व्योखयाम्बभूविरे / व्योखयामासिरे
मध्यम
व्योखयाञ्चकृषे / व्योखयाम्बभूविषे / व्योखयामासिषे
व्योखयाञ्चक्राथे / व्योखयाम्बभूवाथे / व्योखयामासाथे
व्योखयाञ्चकृढ्वे / व्योखयाम्बभूविध्वे / व्योखयाम्बभूविढ्वे / व्योखयामासिध्वे
उत्तम
व्योखयाञ्चक्रे / व्योखयाम्बभूवे / व्योखयामाहे
व्योखयाञ्चकृवहे / व्योखयाम्बभूविवहे / व्योखयामासिवहे
व्योखयाञ्चकृमहे / व्योखयाम्बभूविमहे / व्योखयामासिमहे
 

लुट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्योखिता / व्योखयिता
व्योखितारौ / व्योखयितारौ
व्योखितारः / व्योखयितारः
मध्यम
व्योखितासे / व्योखयितासे
व्योखितासाथे / व्योखयितासाथे
व्योखिताध्वे / व्योखयिताध्वे
उत्तम
व्योखिताहे / व्योखयिताहे
व्योखितास्वहे / व्योखयितास्वहे
व्योखितास्महे / व्योखयितास्महे
 

लृट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्योखिष्यते / व्योखयिष्यते
व्योखिष्येते / व्योखयिष्येते
व्योखिष्यन्ते / व्योखयिष्यन्ते
मध्यम
व्योखिष्यसे / व्योखयिष्यसे
व्योखिष्येथे / व्योखयिष्येथे
व्योखिष्यध्वे / व्योखयिष्यध्वे
उत्तम
व्योखिष्ये / व्योखयिष्ये
व्योखिष्यावहे / व्योखयिष्यावहे
व्योखिष्यामहे / व्योखयिष्यामहे
 

लोट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्योख्यताम्
व्योख्येताम्
व्योख्यन्ताम्
मध्यम
व्योख्यस्व
व्योख्येथाम्
व्योख्यध्वम्
उत्तम
व्योख्यै
व्योख्यावहै
व्योख्यामहै
 

लङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्यौख्यत
व्यौख्येताम्
व्यौख्यन्त
मध्यम
व्यौख्यथाः
व्यौख्येथाम्
व्यौख्यध्वम्
उत्तम
व्यौख्ये
व्यौख्यावहि
व्यौख्यामहि
 

विधिलिङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्योख्येत
व्योख्येयाताम्
व्योख्येरन्
मध्यम
व्योख्येथाः
व्योख्येयाथाम्
व्योख्येध्वम्
उत्तम
व्योख्येय
व्योख्येवहि
व्योख्येमहि
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्योखिषीष्ट / व्योखयिषीष्ट
व्योखिषीयास्ताम् / व्योखयिषीयास्ताम्
व्योखिषीरन् / व्योखयिषीरन्
मध्यम
व्योखिषीष्ठाः / व्योखयिषीष्ठाः
व्योखिषीयास्थाम् / व्योखयिषीयास्थाम्
व्योखिषीध्वम् / व्योखयिषीढ्वम् / व्योखयिषीध्वम्
उत्तम
व्योखिषीय / व्योखयिषीय
व्योखिषीवहि / व्योखयिषीवहि
व्योखिषीमहि / व्योखयिषीमहि
 

लुङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्यौखि
व्यौखिषाताम् / व्यौखयिषाताम्
व्यौखिषत / व्यौखयिषत
मध्यम
व्यौखिष्ठाः / व्यौखयिष्ठाः
व्यौखिषाथाम् / व्यौखयिषाथाम्
व्यौखिढ्वम् / व्यौखयिढ्वम् / व्यौखयिध्वम्
उत्तम
व्यौखिषि / व्यौखयिषि
व्यौखिष्वहि / व्यौखयिष्वहि
व्यौखिष्महि / व्यौखयिष्महि
 

लृङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्यौखिष्यत / व्यौखयिष्यत
व्यौखिष्येताम् / व्यौखयिष्येताम्
व्यौखिष्यन्त / व्यौखयिष्यन्त
मध्यम
व्यौखिष्यथाः / व्यौखयिष्यथाः
व्यौखिष्येथाम् / व्यौखयिष्येथाम्
व्यौखिष्यध्वम् / व्यौखयिष्यध्वम्
उत्तम
व्यौखिष्ये / व्यौखयिष्ये
व्यौखिष्यावहि / व्यौखयिष्यावहि
व्यौखिष्यामहि / व्यौखयिष्यामहि