ब्राह्मी लिपेः अभ्यासाः

यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत

𑀤𑁆 (द्) + 𑀭 (र)
𑀤𑁆𑀭
𑀭𑁆 (र्) + 𑀖 (घ)
𑀭𑁆𑀖
𑀥𑁆 (ध्) + 𑀭 (र)
𑀥𑁆𑀭
𑀖𑁆 (घ्) + 𑀭 (र)
𑀖𑁆𑀭
𑀭𑁆 (र्) + 𑀥 (ध)
𑀭𑁆𑀥