संस्कृत कृत् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

अधि + शिङ्घ् - शिघिँ आघ्राणे भ्वादिः + शतृँ (नपुं) = अधिशिङ्घद्
अधि + शिङ्घ् - शिघिँ आघ्राणे भ्वादिः + अनीयर् (नपुं) = अधिशिङ्घनीयम्
अधि + शिङ्घ् - शिघिँ आघ्राणे भ्वादिः + तव्य (नपुं) = अधिशिङ्घिका
अधि + शिङ्घ् - शिघिँ आघ्राणे भ्वादिः + तुमुँन् = अधिशिङ्घितवत्
अधि + शिङ्घ् - शिघिँ आघ्राणे भ्वादिः + ल्युट् = अधिशिङ्घनम्