संस्कृत कृत् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् उत्तरं ध्यायत

समीचीनम् उत्तरं ध्यायत

 

निस् + चन्द् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च भ्वादिः