संस्कृत कृत् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् उत्तरं ध्यायत

समीचीनम् उत्तरं ध्यायत

 

नि + अर्द् + णिच् - अर्दँ गतौ याचने च भ्वादिः