कृदन्तरूपाणि - अति + चन्द् + णिच्+सन् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अतिचिचन्दयिषणम्
अनीयर्
अतिचिचन्दयिषणीयः - अतिचिचन्दयिषणीया
ण्वुल्
अतिचिचन्दयिषकः - अतिचिचन्दयिषिका
तुमुँन्
अतिचिचन्दयिषितुम्
तव्य
अतिचिचन्दयिषितव्यः - अतिचिचन्दयिषितव्या
तृच्
अतिचिचन्दयिषिता - अतिचिचन्दयिषित्री
ल्यप्
अतिचिचन्दयिष्य
क्तवतुँ
अतिचिचन्दयिषितवान् - अतिचिचन्दयिषितवती
क्त
अतिचिचन्दयिषितः - अतिचिचन्दयिषिता
शतृँ
अतिचिचन्दयिषन् - अतिचिचन्दयिषन्ती
शानच्
अतिचिचन्दयिषमाणः - अतिचिचन्दयिषमाणा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः