कृदन्तरूपाणि - अति + चन्द् + णिच्+सन् + तृच् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


 
प्रातिपदिकम्
प्रथमा एकवचनम्
अतिचिचन्दयिषितृ (पुं)
अतिचिचन्दयिषिता
अतिचिचन्दयिषित्री (स्त्री)
अतिचिचन्दयिषित्री
अतिचिचन्दयिषितृ (नपुं)
अतिचिचन्दयिषितृ


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः