कृदन्तरूपाणि - अति + चन्द् + णिच्+सन् + शानच् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


 
प्रातिपदिकम्
प्रथमा एकवचनम्
अतिचिचन्दयिषमाण (पुं)
अतिचिचन्दयिषमाणः
अतिचिचन्दयिषमाणा (स्त्री)
अतिचिचन्दयिषमाणा
अतिचिचन्दयिषमाण (नपुं)
अतिचिचन्दयिषमाणम्


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः