कृदन्तरूपाणि - अति + चन्द् + यङ्लुक् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अतिचाचन्दनम्
अनीयर्
अतिचाचन्दनीयः - अतिचाचन्दनीया
ण्वुल्
अतिचाचन्दकः - अतिचाचन्दिका
तुमुँन्
अतिचाचन्दितुम्
तव्य
अतिचाचन्दितव्यः - अतिचाचन्दितव्या
तृच्
अतिचाचन्दिता - अतिचाचन्दित्री
ल्यप्
अतिचाचद्य
क्तवतुँ
अतिचाचदितवान् - अतिचाचदितवती
क्त
अतिचाचदितः - अतिचाचदिता
शतृँ
अतिचाचदन् - अतिचाचदती
ण्यत्
अतिचाचन्द्यः - अतिचाचन्द्या
अच्
अतिचाचन्दः - अतिचाचन्दा
घञ्
अतिचाचन्दः
अतिचाचन्दा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः