कृदन्तरूपाणि - अधि + चन्द् + णिच्+सन् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अधिचिचन्दयिषणम्
अनीयर्
अधिचिचन्दयिषणीयः - अधिचिचन्दयिषणीया
ण्वुल्
अधिचिचन्दयिषकः - अधिचिचन्दयिषिका
तुमुँन्
अधिचिचन्दयिषितुम्
तव्य
अधिचिचन्दयिषितव्यः - अधिचिचन्दयिषितव्या
तृच्
अधिचिचन्दयिषिता - अधिचिचन्दयिषित्री
ल्यप्
अधिचिचन्दयिष्य
क्तवतुँ
अधिचिचन्दयिषितवान् - अधिचिचन्दयिषितवती
क्त
अधिचिचन्दयिषितः - अधिचिचन्दयिषिता
शतृँ
अधिचिचन्दयिषन् - अधिचिचन्दयिषन्ती
शानच्
अधिचिचन्दयिषमाणः - अधिचिचन्दयिषमाणा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः