कृदन्तरूपाणि - अधि + सीक् - सीकृँ सेचने इत्येके - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अधिसीकनम्
अनीयर्
अधिसीकनीयः - अधिसीकनीया
ण्वुल्
अधिसीककः - अधिसीकिका
तुमुँन्
अधिसीकितुम्
तव्य
अधिसीकितव्यः - अधिसीकितव्या
तृच्
अधिसीकिता - अधिसीकित्री
ल्यप्
अधिसीक्य
क्तवतुँ
अधिसीकितवान् - अधिसीकितवती
क्त
अधिसीकितः - अधिसीकिता
शानच्
अधिसीकमानः - अधिसीकमाना
ण्यत्
अधिसीक्यः - अधिसीक्या
घञ्
अधिसीकः
अधिसीकः - अधिसीका
अधिसीका


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः