कृदन्तरूपाणि - अनु + चन्द् + णिच्+सन् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अनुचिचन्दयिषणम्
अनीयर्
अनुचिचन्दयिषणीयः - अनुचिचन्दयिषणीया
ण्वुल्
अनुचिचन्दयिषकः - अनुचिचन्दयिषिका
तुमुँन्
अनुचिचन्दयिषितुम्
तव्य
अनुचिचन्दयिषितव्यः - अनुचिचन्दयिषितव्या
तृच्
अनुचिचन्दयिषिता - अनुचिचन्दयिषित्री
ल्यप्
अनुचिचन्दयिष्य
क्तवतुँ
अनुचिचन्दयिषितवान् - अनुचिचन्दयिषितवती
क्त
अनुचिचन्दयिषितः - अनुचिचन्दयिषिता
शतृँ
अनुचिचन्दयिषन् - अनुचिचन्दयिषन्ती
शानच्
अनुचिचन्दयिषमाणः - अनुचिचन्दयिषमाणा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः