कृदन्तरूपाणि - अनु + निन्द् - णिदिँ कुत्सायाम् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अनुनिन्दनम्
अनीयर्
अनुनिन्दनीयः - अनुनिन्दनीया
ण्वुल्
अनुनिन्दकः - अनुनिन्दिका
तुमुँन्
अनुनिन्दितुम्
तव्य
अनुनिन्दितव्यः - अनुनिन्दितव्या
तृच्
अनुनिन्दिता - अनुनिन्दित्री
ल्यप्
अनुनिन्द्य
क्तवतुँ
अनुनिन्दितवान् - अनुनिन्दितवती
क्त
अनुनिन्दितः - अनुनिन्दिता
शतृँ
अनुनिन्दन् - अनुनिन्दन्ती


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः