कृदन्तरूपाणि - अप + चन्द् + णिच्+सन् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अपचिचन्दयिषणम्
अनीयर्
अपचिचन्दयिषणीयः - अपचिचन्दयिषणीया
ण्वुल्
अपचिचन्दयिषकः - अपचिचन्दयिषिका
तुमुँन्
अपचिचन्दयिषितुम्
तव्य
अपचिचन्दयिषितव्यः - अपचिचन्दयिषितव्या
तृच्
अपचिचन्दयिषिता - अपचिचन्दयिषित्री
ल्यप्
अपचिचन्दयिष्य
क्तवतुँ
अपचिचन्दयिषितवान् - अपचिचन्दयिषितवती
क्त
अपचिचन्दयिषितः - अपचिचन्दयिषिता
शतृँ
अपचिचन्दयिषन् - अपचिचन्दयिषन्ती
शानच्
अपचिचन्दयिषमाणः - अपचिचन्दयिषमाणा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः