कृदन्तरूपाणि - अभि + चन्द् + यङ्लुक् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अभिचाचन्दनम्
अनीयर्
अभिचाचन्दनीयः - अभिचाचन्दनीया
ण्वुल्
अभिचाचन्दकः - अभिचाचन्दिका
तुमुँन्
अभिचाचन्दितुम्
तव्य
अभिचाचन्दितव्यः - अभिचाचन्दितव्या
तृच्
अभिचाचन्दिता - अभिचाचन्दित्री
ल्यप्
अभिचाचद्य
क्तवतुँ
अभिचाचदितवान् - अभिचाचदितवती
क्त
अभिचाचदितः - अभिचाचदिता
शतृँ
अभिचाचदन् - अभिचाचदती


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः