कृदन्तरूपाणि - उत् + अर्द् - अर्दँ हिंसायाम् - चुरादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
उदर्दनम्
अनीयर्
उदर्दनीयः - उदर्दनीया
ण्वुल्
उदर्दकः - उदर्दिका
तुमुँन्
उदर्दयितुम् / उदर्दितुम्
तव्य
उदर्दयितव्यः / उदर्दितव्यः - उदर्दयितव्या / उदर्दितव्या
तृच्
उदर्दयिता / उदर्दिता - उदर्दयित्री / उदर्दित्री
ल्यप्
उदर्द्य
क्तवतुँ
उदर्दितवान् - उदर्दितवती
क्त
उदर्दितः - उदर्दिता
शतृँ
उदर्दयन् / उदर्दन् - उदर्दयन्ती / उदर्दन्ती
शानच्
उदर्दयमानः / उदर्दमानः - उदर्दयमाना / उदर्दमाना


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः