कृदन्तरूपाणि - उत् + अर्द् + णिच्+सन् - अर्दँ गतौ याचने च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
उदर्दिदयिषणम्
अनीयर्
उदर्दिदयिषणीयः - उदर्दिदयिषणीया
ण्वुल्
उदर्दिदयिषकः - उदर्दिदयिषिका
तुमुँन्
उदर्दिदयिषितुम्
तव्य
उदर्दिदयिषितव्यः - उदर्दिदयिषितव्या
तृच्
उदर्दिदयिषिता - उदर्दिदयिषित्री
ल्यप्
उदर्दिदयिष्य
क्तवतुँ
उदर्दिदयिषितवान् - उदर्दिदयिषितवती
क्त
उदर्दिदयिषितः - उदर्दिदयिषिता
शतृँ
उदर्दिदयिषन् - उदर्दिदयिषन्ती
शानच्
उदर्दिदयिषमाणः - उदर्दिदयिषमाणा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः