कृदन्तरूपाणि - उत् + अर्द् + सन् - अर्दँ गतौ याचने च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
उदर्दिदिषणम्
अनीयर्
उदर्दिदिषणीयः - उदर्दिदिषणीया
ण्वुल्
उदर्दिदिषकः - उदर्दिदिषिका
तुमुँन्
उदर्दिदिषितुम्
तव्य
उदर्दिदिषितव्यः - उदर्दिदिषितव्या
तृच्
उदर्दिदिषिता - उदर्दिदिषित्री
ल्यप्
उदर्दिदिष्य
क्तवतुँ
उदर्दिदिषितवान् - उदर्दिदिषितवती
क्त
उदर्दिदिषितः - उदर्दिदिषिता
शतृँ
उदर्दिदिषन् - उदर्दिदिषन्ती


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः