कृदन्तरूपाणि - उत् + चन्द् + णिच्+सन् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
उक्चिचन्दयिषणम्
अनीयर्
उक्चिचन्दयिषणीयः - उक्चिचन्दयिषणीया
ण्वुल्
उक्चिचन्दयिषकः - उक्चिचन्दयिषिका
तुमुँन्
उक्चिचन्दयिषितुम्
तव्य
उक्चिचन्दयिषितव्यः - उक्चिचन्दयिषितव्या
तृच्
उक्चिचन्दयिषिता - उक्चिचन्दयिषित्री
ल्यप्
उक्चिचन्दयिष्य
क्तवतुँ
उक्चिचन्दयिषितवान् - उक्चिचन्दयिषितवती
क्त
उक्चिचन्दयिषितः - उक्चिचन्दयिषिता
शतृँ
उक्चिचन्दयिषन् - उक्चिचन्दयिषन्ती
शानच्
उक्चिचन्दयिषमाणः - उक्चिचन्दयिषमाणा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः