कृदन्तरूपाणि - उप + चन्द् + णिच्+सन् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
उपचिचन्दयिषणम्
अनीयर्
उपचिचन्दयिषणीयः - उपचिचन्दयिषणीया
ण्वुल्
उपचिचन्दयिषकः - उपचिचन्दयिषिका
तुमुँन्
उपचिचन्दयिषितुम्
तव्य
उपचिचन्दयिषितव्यः - उपचिचन्दयिषितव्या
तृच्
उपचिचन्दयिषिता - उपचिचन्दयिषित्री
ल्यप्
उपचिचन्दयिष्य
क्तवतुँ
उपचिचन्दयिषितवान् - उपचिचन्दयिषितवती
क्त
उपचिचन्दयिषितः - उपचिचन्दयिषिता
शतृँ
उपचिचन्दयिषन् - उपचिचन्दयिषन्ती
शानच्
उपचिचन्दयिषमाणः - उपचिचन्दयिषमाणा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः