कृदन्तरूपाणि - उप + चन्द् + सन् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
उपचिचन्दिषणम्
अनीयर्
उपचिचन्दिषणीयः - उपचिचन्दिषणीया
ण्वुल्
उपचिचन्दिषकः - उपचिचन्दिषिका
तुमुँन्
उपचिचन्दिषितुम्
तव्य
उपचिचन्दिषितव्यः - उपचिचन्दिषितव्या
तृच्
उपचिचन्दिषिता - उपचिचन्दिषित्री
ल्यप्
उपचिचन्दिष्य
क्तवतुँ
उपचिचन्दिषितवान् - उपचिचन्दिषितवती
क्त
उपचिचन्दिषितः - उपचिचन्दिषिता
शतृँ
उपचिचन्दिषन् - उपचिचन्दिषन्ती
यत्
उपचिचन्दिष्यः - उपचिचन्दिष्या
अच्
उपचिचन्दिषः - उपचिचन्दिषा
घञ्
उपचिचन्दिषः
उपचिचन्दिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः