कृदन्तरूपाणि - दुर् + चन्द् + णिच्+सन् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
दुट्चिचन्दयिषणम्
अनीयर्
दुट्चिचन्दयिषणीयः - दुट्चिचन्दयिषणीया
ण्वुल्
दुट्चिचन्दयिषकः - दुट्चिचन्दयिषिका
तुमुँन्
दुट्चिचन्दयिषितुम्
तव्य
दुट्चिचन्दयिषितव्यः - दुट्चिचन्दयिषितव्या
तृच्
दुट्चिचन्दयिषिता - दुट्चिचन्दयिषित्री
ल्यप्
दुट्चिचन्दयिष्य
क्तवतुँ
दुट्चिचन्दयिषितवान् - दुट्चिचन्दयिषितवती
क्त
दुट्चिचन्दयिषितः - दुट्चिचन्दयिषिता
शतृँ
दुट्चिचन्दयिषन् - दुट्चिचन्दयिषन्ती
शानच्
दुट्चिचन्दयिषमाणः - दुट्चिचन्दयिषमाणा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः