कृदन्तरूपाणि - दुस् + निन्द् + यङ् - णिदिँ कुत्सायाम् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
दुर्नेनिन्दनम्
अनीयर्
दुर्नेनिन्दनीयः - दुर्नेनिन्दनीया
ण्वुल्
दुर्नेनिन्दकः - दुर्नेनिन्दिका
तुमुँन्
दुर्नेनिन्दितुम्
तव्य
दुर्नेनिन्दितव्यः - दुर्नेनिन्दितव्या
तृच्
दुर्नेनिन्दिता - दुर्नेनिन्दित्री
ल्यप्
दुर्नेनिन्द्य
क्तवतुँ
दुर्नेनिन्दितवान् - दुर्नेनिन्दितवती
क्त
दुर्नेनिन्दितः - दुर्नेनिन्दिता
शानच्
दुर्नेनिन्द्यमानः - दुर्नेनिन्द्यमाना


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः