कृदन्तरूपाणि - निस् + चन्द् + णिच्+सन् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
निट्चिचन्दयिषणम्
अनीयर्
निट्चिचन्दयिषणीयः - निट्चिचन्दयिषणीया
ण्वुल्
निट्चिचन्दयिषकः - निट्चिचन्दयिषिका
तुमुँन्
निट्चिचन्दयिषितुम्
तव्य
निट्चिचन्दयिषितव्यः - निट्चिचन्दयिषितव्या
तृच्
निट्चिचन्दयिषिता - निट्चिचन्दयिषित्री
ल्यप्
निट्चिचन्दयिष्य
क्तवतुँ
निट्चिचन्दयिषितवान् - निट्चिचन्दयिषितवती
क्त
निट्चिचन्दयिषितः - निट्चिचन्दयिषिता
शतृँ
निट्चिचन्दयिषन् - निट्चिचन्दयिषन्ती
शानच्
निट्चिचन्दयिषमाणः - निट्चिचन्दयिषमाणा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः