कृदन्तरूपाणि - निस् + चन्द् + यङ् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
निट्चाचन्दनम्
अनीयर्
निट्चाचन्दनीयः - निट्चाचन्दनीया
ण्वुल्
निट्चाचन्दकः - निट्चाचन्दिका
तुमुँन्
निट्चाचन्दितुम्
तव्य
निट्चाचन्दितव्यः - निट्चाचन्दितव्या
तृच्
निट्चाचन्दिता - निट्चाचन्दित्री
ल्यप्
निट्चाचन्द्य
क्तवतुँ
निट्चाचन्दितवान् - निट्चाचन्दितवती
क्त
निट्चाचन्दितः - निट्चाचन्दिता
शानच्
निट्चाचन्द्यमानः - निट्चाचन्द्यमाना


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः