कृदन्तरूपाणि - नि + चन्द् + णिच्+सन् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
निचिचन्दयिषणम्
अनीयर्
निचिचन्दयिषणीयः - निचिचन्दयिषणीया
ण्वुल्
निचिचन्दयिषकः - निचिचन्दयिषिका
तुमुँन्
निचिचन्दयिषितुम्
तव्य
निचिचन्दयिषितव्यः - निचिचन्दयिषितव्या
तृच्
निचिचन्दयिषिता - निचिचन्दयिषित्री
ल्यप्
निचिचन्दयिष्य
क्तवतुँ
निचिचन्दयिषितवान् - निचिचन्दयिषितवती
क्त
निचिचन्दयिषितः - निचिचन्दयिषिता
शतृँ
निचिचन्दयिषन् - निचिचन्दयिषन्ती
शानच्
निचिचन्दयिषमाणः - निचिचन्दयिषमाणा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः